Jaarrekening

Het jaarverslag 2018 is tot en met juni 2019 via deze website beschikbaar. Daarna geldt weer het volgende: De meest recente jaarrekening vindt u op https://overbetuwe.begrotingsapp.nl/.

Voorbereiding en vaststelling

Na afloop van ieder jaar stelt het college een jaarrekening op. Deze moet vervolgens voor 15 juli door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de begroting. Net als een begroting moet ook de jaarrekening voldoen aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Wat staat erin?

De jaarrekening geeft een beeld van de bezittingen en schulden van de gemeente en de wijzigingen daarin tijdens het afgelopen jaar. Daarnaast geeft de jaarrekening een beeld van de inkomsten en de uitgaven in dat jaar. Het gaat vooral over het geld dat de gemeenteraad in de begroting had bestemd voor het uitvoeren van allerlei taken. Met de jaarrekening verantwoordt de gemeente zich tegenover haar inwoners.

Controle door accountant

Een accountant controleert of de cijfers in de jaarrekening een juist beeld geven van de werkelijkheid.