Begroting

Onze gemeente heeft jaarlijks een begroting van ongeveer 90 miljoen euro. Waar besteden we dit gemeenschapsgeld aan? En welke inkomsten staan daar tegenover?

Begroting digitaal en transparant

Via onze begrotingsapp. krijgt u snel inzicht in de begroting voor 2020. Een kort overzicht van onze inkomsten en uitgaven vind u in de afbeelding met inkomsten en uitgaven.

Voorbereiding en vaststelling

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting van het volgende jaar vast. Het vaststellen van de begroting gebeurt in enkele stappen:

  1. De raad geeft de kaders voor de begroting aan in de Kadernota. Dit gebeurt meestal in juni.
  2. Het college van burgemeester en wethouders stelt op basis van de Kadernota de Programmabegroting op.
  3. De raad stelt in een aparte raadsvergadering de begroting vast. Dit gebeurt vóór 6 november. Tijdens deze vergadering kan de raad nog wijzigingen voorstellen. Als een fractie iets wil veranderen, moet er wel een meerderheid van de raad voor zijn.

Wat staat er in?

In de begroting staat welke plannen de gemeente voor het komende jaar heeft, hoe ze deze wil uitvoeren en wat dit gaat kosten. Onderwerpen als belastingtarieven en woonlasten voor burgers maken ook deel uit van de begroting. De gemeente is verplicht de begroting te maken volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).