Kerngericht werken

Gemeente Overbetuwe stelt de leefomgeving van onze kernen centraal in al ons doen en laten. Inwoners, belanghebbenden en gemeente werken samen om de leefbaarheid te behouden of te versterken. Iedereen die bij de kern is betrokken, kan vanuit haar of zijn rol hieraan een bijdrage leveren. Inwoners willen meer betrokken zijn bij beslissingen over hun leefomgeving, ze willen zelf een rol spelen bij het vormgeven van oplossingen, en  nemen vaker zelf het initiatief. De gemeente is een van de betrokken partijen en gaat de samenwerking aan. Het initiatief kan ook van de inwoners of (maatschappelijke) organisaties komen. Dit zorgt voor groter draagvlak voor oplossingen en besluiten die de leefbaarheid behouden of versterken. Elk dorp is uniek. Met kerngericht werken gaan we uit  van de eigen behoeften en mogelijkheden van een kern (dorp, wijk). Zo kunnen we in verschillende kernen verschillende keuzes maken dat leidt tot maatwerk.

Coalitieprogramma 2018-2022 Overbetuwe in Bloei

In Overbetuwe  werken we aan de doorontwikkeling van het beleid ‘kerngericht werken’. Het is een manier van samenwerken, waarbij alle deelnemers eigenaar zijn van zowel ‘proces als resultaat’. De belangrijkste uitgangspunten voor deze methode van samenwerken zijn:

  • De gemeente faciliteert inwoners vanuit een visie en een bewuste houding en gedrag.
  • Wij zijn ons bewust van onze rol, die van belanghebbenden en die van inwoners.
  • De gemeenschap van de kern bepaalt hun eigen (leefbaarheids)agenda

In de komende periode werken we aan de doorontwikkeling en verfijning van de visie, werkwijze en uitgangspunten.