Kernenontmoeting 29 oktober 2018

“Draagvlak in het dorp moet je creëren maar ook onderhouden”. Zomaar een van de uitspraken die werd gedaan op kernenontmoeting op 29 oktober in Driel.

Deze wordt jaarlijks georganiseerd voor actieve bewoners(organisaties) die willen bijdragen om hun dorp mooier en meer leefbaar te maken. De avond bood de mensen de kans om elkaar te ontmoeten, bij te praten en met elkaar te leren.

Functies van een dorpsoverleg

Het met elkaar leren stond dit jaar in het teken van de veranderende rol van een bewonersoverleg-organisatie, bijvoorbeeld een dorpsraad. In opdracht van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) deed hoogleraar Tine de Moor (Universiteit Utrecht) onderzoek naar de veranderende rol van dorpsorganisaties( lees hier het onderzoek). Het onderzoek wijst uit dat bewonersoverleg organisaties 4 functies kunnen innemen.

Bewonersoverleg organisaties kunnen een representatieve, adviserende, verbindende en een activerende functie innemen.

De representatieve functie is een traditionele rolopvatting. Het gaat om het vertegenwoordigen van de inwoners van je dorp. Veel dorps-en wijkraden in  Overbetuwe merken dat het lastig is om je draagvlak in het dorp te houden. Dat komt doordat er minder betrokkenheid wordt ervaren. De dorpsenquête werd genoemd als beproefd middel om te weten op welke thema`s je dorp kunt representeren. De informatie uit de enquête kan ook goed gebruikt worden om de inwoners uit het dorp te activeren.

De activerende functie is een relatief nieuwe rol die een bewonersoverleg kan innemen. Activeren gaat over het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven. Op die manier beweeg je inwoners om de gewenste verandering zelf te bewerkstelligen. Veel aanwezige organisaties noemden dat het belangrijk is om dorpsbewoners te betrekken bij de uitdagingen van het dorp. En het is ook belangrijk om voor de mensen inzichtelijk te maken wat de opgaven van het dorp zijn, of positief geformuleerd, je moet een toekomstperspectief schetsen voor het dorp. In Valburg wordt een succesvol middel ingezet: buurtambassadeurs. Deze ambassadeurs betrekken de buurt bij dorpsaangelegenheden. Dit is succesvol omdat een buurtambassadeur werkt via persoonlijke relaties en weet wie uit de buurt zich nog meer aangemeld. Zo laten mensen zich activeren.

De adviserende functie gaat over het adviseren van inwoners met hun initiatieven als ook het adviseren van de gemeente. Op de avond werd hierover gezegd het heel belangrijk is om te luisteren naar de mensen uit het dorp. Op die manier is een dorp of wijkraad op de hoogte van de signalen en behoeften en is zij in staat om te kunnen adviseren. Adviseren is zowel richting inwoners als gemeente. Er werd aangegeven dat adviseren richting inwoners als een uitdaging word gezien. Er is namelijk schroom om over een andermans initiatief te adviseren.

De verbindende functie gaat om het verbinden van mensen en initiatieven. In een veranderende samenleving waar veel inwonersinitiatieven opkomen is het verband tussen de initiatieven wel eens zoek. Juist daar kan een bewonersoverleg organisatie in faciliteren.

Uit alle gesprekken was er tenminste één gedeelde behoefte te destilleren: dorpsorganisaties willen meer samen optrekken met de gemeente.

Kerngericht werken

De duidelijke behoefte om samen op te trekken met de gemeente Overbetuwe kan vorm krijgen in het kerngericht werken. Wethouder Dimitri Horsthuis zei op de avond tegen de aanwezigen: ‘Je hoeft het niet alleen te doen. Gemeente Overbetuwe wil zo goed mogelijk samenwerken met de kernen, en zo de leefbaarheid versterken. We noemen dit kerngericht werken’.  Gemeente Overbetuwe merkt dat inwoners meer betrokken willen zijn bij beslissingen over hun leefomgeving, ze willen zelf een rol spelen bij het vormgeven van oplossingen, en nemen vaker zelf het initiatief. De gemeente gaat vaker een faciliterende rol spelen: het initiatief ligt bij de inwoners of maatschappelijke  organisaties, de gemeente ondersteunt. Dit zorgt voor groter draagvlak voor oplossingen en besluiten. Kerngericht werken betekent uitgaan van de behoeften en mogelijkheden van een kern (dorp, wijk). Dat betekent dus ook dat verschillende kernen verschillende keuzes kunnen maken. De komende tijd ontwikkelt de gemeente de werkwijze van het kerngericht werken verder door.

Vervolg

Bewonersoverleg-organisaties zoals dorps-en wijkraden kunnen een belangrijke rol spelen in het kerngericht werken. Op de avond heeft elke aanwezige bewonersoverlegorganisatie een aanzet gemaakt voor een actieplan. Deze aanzet kunnen zij gebruiken om te veranderen van de soort organisatie die ze traditioneel waren in de soort organisatie die ze willen zijn.

Ben je als bewonersoverleg-organisatie aan het denken gezet? En wil je meer invulling geven aan bepaalde functies maar je weet niet hoe? Neem dan contact op met de kernenadviseurs. Zij praten graag met je verder om te praten over eventuele procesondersteuning.