Koers gemeentelijke organisatie 2015 - 2018

Overbetuwe is een middelgrote gemeente met 11 dorpskernen, gelegen in het hart van de regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Het oostelijk deel van de gemeente is een stedelijk gebied tussen Arnhem en Nijmegen; een gebied waar veranderingen zich relatief snel opvolgen met functies voor de gehele regio, zoals wonen, werken, cultuur en recreatie. Het westelijk deel van de gemeente is een gebied met een meer landelijk karakter. Er is volop ruimte en rust, terwijl alle denkbare voorzieningen binnen handbereik zijn. De uitstekende bereikbaarheid maakt Overbetuwe tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor inwoners en het bedrijfsleven. Hierdoor blijft onze gemeente ook de komende jaren groeien.

Zo willen we zijn

De gemeente Overbetuwe, en haar medewerkers, zijn zelfbewust en coöperatief. Ze helpt en ondersteunt burgers, organisaties, instellingen en bedrijven en voert daarmee taken uit die de inwoners aan de gemeente hebben toevertrouwd.
We zijn zelfbewust, omdat we weten wat onze taak en rol is in de samenleving en wat wij als gemeente te bieden hebben binnen de daarvoor beschikbare middelen. Wij zijn een betrouwbare partner met een duidelijke visie; we weten wat we willen. Daarbij werken we efficiënt, resultaatgericht en komen we onze afspraken na. We denken buiten bestaande kaders waarmee we innovatieve oplossingen bevorderen.
We zijn coöperatief. Vanuit onze krachtige, zelfstandige positie gaan wij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven. Ook staan wij open voor samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente, om daarmee anderen te helpen. We zijn daarmee een organisatie die dienstbaar is.

Wij realiseren ons daarbij dat wij de samenwerking met onze inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven steeds vanuit een verschillende rol kunnen oppakken. De veranderingen in de samenleving maken dat de overheid niet langer altijd de dominante partij kan of wil zijn. Wij zijn graag bereid samen met onze partners steeds naar de passende rol te kijken. Wij stimuleren en ondersteunen eigen initiatieven vanuit de samenleving van harte. Waar nodig lopen wij echter niet weg voor onze verantwoordelijkheid om onze kwetsbaarste inwoners en initiatieven te ondersteunen.

Wat we willen bereiken

Overbetuwe moet een gemeente zijn waarin de betrokkenheid van mensen bij hun woon- en sociale omgeving leeft en aldus daadwerkelijk vorm en inhoud krijgt. Een gemeente waar iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid neemt (ook voor elkaar), tegen de trend van een soms doorgeschoten “ieder voor zich mentaliteit” in. Om de inhoudelijke opgaven voor onze gemeente uit onder meer de Toekomstvisie+ en het coalitieprogramma 2014-2018 te kunnen realiseren, willen wij ons verder ontwikkelen tot een organisatie die gericht is op de buitenwereld, op een klantgerichte manier de dienstverlening aan inwoners, organisatie, instellingen en bedrijven vormgeeft, op een samenhangende en gecoördineerde manier bijdraagt aan het uitvoeren van de inhoudelijke opgaven en die voldoende flexibel en toekomstbestendig is bij veranderingen in taken en werkzaamheden. Dit vraagt om een logische en begrijpelijke inrichting, een heldere verdeling van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer in het samenspel tussen college en werkorganisatie, een hoge mate van bestuurlijke en politieke sensitiviteit, professioneel en modern leiderschap, een heldere en overzichtelijke rapportagestructuur en voldoende kwaliteitsborging. Ook moeten medewerkers in staat worden gesteld een optimale bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen en moet hen ruimte worden geboden voor hun eigen ontwikkeling. We willen dit bereiken vanuit een financieel gezonde situatie. Al onze taken moeten we uitvoeren binnen de daarvoor beschikbare middelen.