Samenstelling en portefeuilleverdeling

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit de heren:

 • burgemeester A.S.F. (Toon) van Asseldonk
 • wethouders:
  • J.A.M. (Jan) van Baal, CDA
  • W.H. (Wijnte) Hol, CDA
  • R. (Ron) van Hoeven, D66
  • B.A. (Ben) Ross, D66
 • gemeentesecretaris, Christian van den Berg
 

De wethouders zijn benoemd voor de periode 2014 tot en met 2018.
 

Portefeuilleverdeling

Toon van Asseldonk, burgemeester:

Burgemeester Van Asseldonk

Openbare orde en Veiligheid (VGGM)
Economische Zaken
Communicatie
Personeel & Organisatie
Bestuurlijke zaken en Representatie
Juridische Zaken en Coördinatie Handhaving
Regionale samenwerking

e-mail: burgemeester@overbetuwe.nl 

 

 

 

 

Jan van Baal (CDA), wethouder en 1e locoburgemeester (duo wethouder Ross):

Wethouder Van Baal
Ruimtelijke en Landschappelijke Ontwikkeling
Openbare Ruimte (inclusief Buitendienst)

Bouwen en Wonen (incl. visie woonfuncties op bedrijventerreinen)
Infrastructuur (inclusief Rijkswegen, A15, A50, Tangenten)

Specifieke Projecten:
- Gelderse Corridor inb. Afslag 38, RTG
- Spoorknoop Noord
-
Spoorzone Elst Centraal openbare ruimte
- Elst Centrum
- Bouwprojecten Westeraam, De Pas, Zetten-Zuid e.d.
- Deltaprogramma Rivieren

e-mail: j.vanbaal@overbetuwe.nl

 

Wijnte Hol (CDA), wethouder en 3e locoburgemeester (duo wethouder van Hoeven) 

Wethouder Hol

Financiën en Belastingen
Bedrijfsvoering
Gemeentelijk Vastgoed en Huisvesting

Organisatie Evenementen (onder andere Paardenmarkt en Markten)
Recreatie & Toerisme

Bedrijventerreinen
Grondzaken

Specifieke Projecten:
- Landschapsontwikkeling Park Lingezegen
- Danenberg
- Hoge Wei
- Elst Centraal deelprojecten
e-mail: w.hol@overbetuwe.nl


 

Ron van Hoeven (D66), wethouder en 2e locoburgemeester (duo wethouder Hol)

Wethouder Van Hoeven

Onderwijs en Opvoeding (inclusief Leerlingenvervoer)
Maatschappelijke voorzieningen en Kernteams
Decentralisatie: WMO en AWBZ alsmede transitie Jeugdzorg
Coördinerend wethouder Decentralisaties
Volksgezondheid
Kunst, Cultuur, Erfgoed (onder andere Monumenten, Theater, Musea en Molens)
Doelgroepenvervoer

e-mail: r.vanhoeven@overbetuwe.nl

 

 


Ben Ross (D66), wethouder en 4e locoburgemeester (duo wethouder van Baal)

Wethouder RossDuurzaamheid en Milieu
Sport
Kernenbeleid
Participatie
Mobiliteit

Specifieke Projecten:
Parkmanagement bedrijventerreinen

MFC Valburg
MFC Herveld

 

e-mail: b.ross@overbetuwe.nl 

 

 

Christian van den Berg, gemeentesecretaris

Christian van den Berg

 

De gemeentesecretaris is ambtelijk secretaris en 1ste adviseur van het College. Hij is tevens algemeen directeur en als zodanig eindverantwoordelijk voor de aansturing en prestaties van de ambtelijke werkorganisatie. In deze rol fungeert de gemeentesecretaris als de schakel tussen het gemeentebestuur en de werkorganisatie.

e-mail: C.Berg@overbetuwe.nl

 

Subnavigatie