slopen van gebouwen

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen, moet u hiervoor een melding indienen.  De melding is niet vereist indien de hoeveelheid sloopafval niet meer bedraagt dan 10 m3 en er geen asbest aanwezig is.

NB: Als u wilt slopen bij een monument dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van het monument.

Voorwaarden

U mag pas slopen nadat de gemeente de melding heeft goedgekeurd en geaccepteerd. Bij een melding van sloopwerkzaamheden moeten alle sloopgegevens bij de melding aanwezig zijn. In artikel 1.26 van Bouwbesluit kunt nalezen welke gegevens dat zijn, bij aanwezigheid van asbest is bijvoorbeeld een asbestinventarisatie rapport vereist.. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving om na te vragen welke gegevens noodzakelijk zijn.

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht.

Bijzonderheden

  • U moet het sloopafval zoveel mogelijk scheiden in verontreinigde en niet-verontreinigde delen.
  • Biedt u het verontreinigde afval aan als chemisch afval.
  • Het niet-verontreinigde deel moet u (laten) scheiden in herbruikbare en niet-herbruikbare materialen.
  • U moet de niet-herbruikbare materialen ter verwerking afvoeren of storten.
  • Een recyclingbedrijf dient de herbruikbare delen (met name beton- en metselwerkpuin) tot puingranulaat te verwerken.

Wetten

Aanvraag

U dient de sloopmelding en of de aanvraag om omgevingsvergunning in via de website www.omgevingsloket.nl. Vervolgens voegt u de bijbehorende sloopgegevens bij. 

Beslistermijn
Binnen 4 weken na indiening van de sloopmelding geeft de gemeente aan of uw sloopmelding geaccepteerd wordt.

NB: Wanneer er voor het slopen ook een omgevingsvergunning vereist is voor het wijzigen van het monument geldt daarvoor de beslistermijn  zoals beschreven in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.


Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Vergunningen en Handhaving.

Deze afdeling is gevestigd in het:
Gemeentehuis locatie Elst
Bezoekadres: Dorpsstraat 67 Elst
ma t/m vrij. 08.30 – 13.00
Postadres: Postbus 11, 6660 AA Elst
Telefoon: 14 0481

Meenemen

U zult worden gevraagd gegevens te geven over de sloop. Welke gegevens dat zijn is afhankelijk van de omvang en aard van de sloop of het af te voeren asbest.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie