Fonds maatschappelijke initiatieven (FMI)

Gemeente Overbetuwe wil op een andere manier denken en werken. De vraag die steeds meer centraal staat is: hoe kunnen wij als overheid onze inwoners helpen het zelf te doen? Dit raakt ook de subsidieverstrekking.

Het fonds heeft tot doel om jaarlijks een aantal inwoners, organisaties en/of ondernemers de kans te geven om een maatschappelijk initiatief te realiseren. Een initiatief kan uitgroeien tot een activiteit of project waar de inwoners van de gemeente Overbetuwe trots op kunnen zijn. Het indienen van een subsidieaanvraag staat open voor iedereen met een verbinding met Overbetuwe. De focus van het initiatief dient te liggen bij:

 • zelfredzaamheid (wat kunt u zelf),
 • anderen stimuleren om mee te doen,
 • samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid,
 • maatschappelijk effect.

Subsidieregeling Fonds Maatschappelijke Initiatieven gemeente Overbetuwe 2016

In de subsidieregeling is vastgelegd:

 • voor welke initiatieven het subsidiefonds is bedoeld (artikel 3),
 • hoeveel geld er (jaarlijks) beschikbaar is en hoe dat wordt verdeeld (artikel 4 en 6),
 • hoe en wanneer een aanvraag kan worden ingediend (artikel 5),
 • onder welke voorwaarden subsidie wordt verstrekt (artikel 7),
 • wat een grond kan zijn om een subsidie te weigeren (artikel 8),
 • hoe het werkt met beslissen en verantwoorden (artikel 9).

Korte samenvatting van de regeling

In het fonds is € 78.000 beschikbaar. Per initiatief kan maximaal € 2.500 worden aangevraagd. De subsidieaanvragen worden per ronde - op volgorde van binnenkomst - beoordeeld. Er zijn vier ronden met als inleverdatum:

 • ronde 1:  31 maart 2019
 • ronde 2:  30 juni 2019
 • ronde 3:  30 september 2019
 • ronde 4:  31 december 2019

Belangrijk is dat een aanvraag volledig is. Is uw aanvraag niet volledig, dan attenderen wij u hierop. De datum van binnenkomst schuiven wij op naar de datum waarop u de ontbrekende informatie heeft aangeleverd.

Na afloop van elke ronde behandelt de beoordelingscommissie de subsidieaanvragen. Binnen vier weken na de inleverdatum ontvangt u van ons een subsidiebesluit. In het besluit staat of een subsidie geheel, gedeeltelijk, onder voorwaarden of niet wordt verstrekt (met toelichting).

Na afloop van de activiteit of het project dient de subsidieaanvrager een verslag aan te leveren over hoe de activiteit of het project is verlopen. Bij subsidiebedragen boven €1.000 dient de aanvrager ook een financiële verantwoording mee te sturen.

Een subsidieaanvraag indienen

Download het aanvraagformulier en stuur het volledig ingevuld naar: info@overbetuwe.nl

Wilt u uw aanvraag per post sturen, dan is het adres:

gemeente Overbetuwe
team Beleidsrealisatie / FMI
postbus 11
6660 AA ELST

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0481 of mailen naar: info@overbetuwe.nl

affiche voor het Fonds Maatschappelijke Initiatieven

Subnavigatie