Fonds maatschappelijke initiatieven (FMI) en Overbetuwe Doet www.overbetuwedoet.nl

Gemeente Overbetuwe wil maatschappelijke initiatieven van inwoners en organisaties ondersteunen.

Dat kan -voorlopig nog- via het Fonds maatschappelijke initiatieven en via www.overbetuwedoet.nl. Overbetuwe Doet is nog in ontwikkeling en op dit moment beschikbaar voor inwoners van Heteren, Valburg en een deel van Elst. Inwoners uit deze kernen kunnen via Overbetuwe Doet een bijdrage vragen voor een initiatief.

Inwoners uit de andere kernen (Zetten, Hemmen, Slijk-Ewijk, Herveld, Andelst, Oosterhout, Driel, Homoet en een deel van Elst) kunnen nog terecht bij het Fonds maatschapelijke initiatieven. De focus van het initiatief dient te liggen bij:

 • zelfredzaamheid (wat kunt u zelf),
 • anderen stimuleren om mee te doen,
 • samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid,
 • maatschappelijk effect.

Subsidieregeling Fonds Maatschappelijke Initiatieven gemeente Overbetuwe 2016

In de subsidieregeling is vastgelegd:

 • voor welke initiatieven het subsidiefonds is bedoeld (artikel 3),
 • hoeveel geld er (jaarlijks) beschikbaar is en hoe dat wordt verdeeld (artikel 4 en 6),
 • hoe en wanneer een aanvraag kan worden ingediend (artikel 5),
 • onder welke voorwaarden subsidie wordt verstrekt (artikel 7),
 • wat een grond kan zijn om een subsidie te weigeren (artikel 8),
 • hoe het werkt met beslissen en verantwoorden (artikel 9).

Korte samenvatting van de regeling

Per initiatief kan maximaal € 2.500 worden aangevraagd. De subsidieaanvragen worden per ronde - op volgorde van binnenkomst - beoordeeld. Er zijn vier ronden met als inleverdatum:

 • ronde 1: 31 maart 2019
 • ronde 2:  30 juni 2019
 • ronde 3:  30 september 2019
 • ronde 4:  31 december 2019

Belangrijk is dat een aanvraag volledig is. Is uw aanvraag niet volledig, dan attenderen wij u hierop. De datum van binnenkomst schuiven wij op naar de datum waarop u de ontbrekende informatie heeft aangeleverd.
Na afloop van elke ronde behandelt de beoordelingscommissie de subsidieaanvragen. Binnen vier weken na afloop van de termijn ontvangt u van ons een subsidiebesluit. In het besluit staat of een subsidie geheel, gedeeltelijk, onder voorwaarden of niet wordt verstrekt (met toelichting). Na afloop van de activiteit of het project dient de subsidieaanvrager een verslag aan te leveren over hoe de activiteit of het project is verlopen. Bij subsidiebedragen boven € 1.000 dient de aanvrager ook een financiële verantwoording mee te sturen.

Een subsidieaanvraag indienen

Download het aanvraagformulier en stuur het volledig ingevuld naar: tbrsubsidies@overbetuwe.nl 
U kunt u aanvraag ook per post opsturen naar de Gemeente Overbetuwe. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen naar: Info@overbetuwe.nl

 

Subnavigatie