Subsidie landelijke beplanting in het buitengebied

Woont u in het buitengebied van de gemeente Overbetuwe en wilt u erfbeplantingen aanleggen rondom uw huis? Of heeft u een oude hoogstamfruitboomgaard die nodig aan herstel toe is? Woont u in een komgebied en wilt u een poel aanleggen of onderhouden? Dan kunt u hiervoor een bijdrage aanvragen bij de gemeente

Voorwaarden

Wat zijn landschappelijke beplantingen?

Landschappelijke beplantingen kunnen uit allerlei landschapselementen bestaan en daarom vele verschillende gezichten tonen: geschoren hagen, wilde hagen, houtwallen of singels, bosjes, boomrijen, knotbomen, fruitbomen en poelen.

In een beplantingsplan wordt vastgelegd welke elementen de particuliere erfbezitter(s) of gebruiker(s) gaan toevoegen of verbeteren.

Waarom geeft de gemeente een bijdrage voor de erfbeplanting in het buitengebied?

De gemeente Overbetuwe wil de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied behouden en versterken en de natuurwaarden verhogen. Dit doen wij samen met inwoners van het buitengebied en verenigingen die actief zijn in het landschap.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijdrage?

U komt alleen in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente als het gaat om:

  • de aanplant van erfbeplanting (struiken die van oorsprong hier thuis horen) in het buitengebied;
  • het herstel of de aanplant van een hoogstamfruitboomgaard in het buitengebied;
  • het herstel of aanleg van een poel in de komgebieden Hollanderbroek en Zettense veld (i.v.m. grondwaterstand).

Wanneer komt u niet in aanmerking voor subsidie?

Als er sprake is van functieverandering en ter compensatie landschappelijke inpassing gerealiseerd moet worden kan geen gebruik gemaakt worden van deze subsidieregeling.

Hoe werkt het en wat wordt er vergoed?

Een medewerker van de gemeente komt bij u op bezoek en maakt samen met u een plan. Zo’n plan hoeft niet groot te zijn. Een plan van een enkele boom of een haag kan al een fraaie bijdrage aan het landschap geven. De gemeente stelt de beplanting voor het plan gratis ter beschikking.

Wat verwachten wij van u?

Dat u samen met een medewerker van de gemeente een beplantingsplan opstelt en de beplantingen aanplant en onderhoud.

Aanpak

U kunt een afspraak maken waarbij wij ter plaatse met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Voor meer informatie kunt u bellen naar de gemeente of een email sturen.

Meer informatie over het buitengebied van de gemeente Overbetuwe kunt u lezen in de folder “Samen Actief voor het landschap van Overbetuwe”.