Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Beschrijving

Wilt u in de gemeente met een kraam of wagen goederen of etenswaren verkopen? U heeft hiervoor een standplaatsvergunning nodig. Een standplaatsvergunning is een vergunning, die nodig is voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een voor het publiek toegankelijke plaats in de open lucht.

Voorwaarden

 • U heeft in principe een vergunning nodig voor het innemen van een standplaats als u aan de voorbeelden in de kernbeschrijving voldoet. Ook als u een standplaats inneemt op een terrein dat niet in eigendom is van de gemeente, maar voor het publiek toegankelijk is, heeft u een vergunning nodig.
 • Onder meer door middel van het uitgeven dan wel weigeren van een standplaatsvergunning kan de gemeente haar taak tot handhaving van de openbare orde uitvoeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente met deze vergunning ingrijpt in de concurrentieverhoudingen.
 • De gemeente kan een en ander nader uitwerken in haar eigen beleid.

De gemeente kan een standplaatsvergunning weigeren in belang van:

 • De openbare orde.
 • De openbare veiligheid.
 • De bescherming van het milieu.
 • De volksgezondheid.
 • Het niet in strijd is met het bestemminsplan.
 • De welstand.
 • Het verzorgingsniveau.

Als u een standplaatsvergunning aanvraagt, moet u ook voldoen aan de eisen zoals gesteld in andere wetten, bijvoorbeeld de Wet milieubeheer, die regels stelt ter voorkoming van hinder en overlast, en de Warenwet, om de hygiëne van de aangeboden goederen te waarborgen.

U kunt een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje, een ijskraam of een andere verkoopwagen.

U kunt ook een standplaats aanvragen voor ideële doelen.

Er zijn tijdelijke standplaatsvergunningen en vaste (permanente) standplaatsvergunningen. De vaste standplaatsen mogen alleen worden ingenomen op de door de gemeente aangewezen plekken. Een vaste standplaats is maximaal 5 jaar geldig.

Aanpak

U moet de vergunning minimaal vier weken voordat u de standplaats wilt innemen aanvragen. Wij proberen de vergunning binnen vier weken te verlenen. De wettelijk toegestane termijn is acht weken. Deze termijn kan met nog eens acht weken verlengd worden.

Kosten

 • De leges voor een standplaatsvergunning bedragen € 161,00.
 • Voor standplaatsen op gemeentegrond betaalt u ook precariobelasting.

Als u gebruik maakt van stroom vanuit een gemeentelijke voorziening, dan betaalt u stroomkosten.Voor een standplaats voor ideële doelen betaalt u geen leges.