Kabels en leidingen aanleggen

U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

Informatie voor netbeheerders

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren in openbare grond moet u dit aanvragen, dan wel melden bij de gemeente. De gemeente beoordeelt deze aanvraag, dan wel melding, op een aantal punten. Op de aanvraag ontvangt u een instemmingsbesluit. Het gaat om graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg, instandhouding, verlegging en opruiming van kabels en leidingen.

Informatie voor particulieren

Houdt u bij nieuwbouw of forse verbouw rekening met aanwezige bekabeling (telecommunicatie, gas, elektriciteit e.d.). U moet via het kadaster opvragen waar deze kabels en leidingen liggen (KLIC-melding) voordat u gaat graven.

Beschrijving

Informatie voor particulieren

Bovengrondse kabels en leidingen

 • Bovengrondse kabels en leidingen brengen vrijwel altijd beperkingen mee voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de grond die eronder ligt.
 • Het is bijvoorbeeld verboden te bouwen onder of direct naast hoogspanningsmasten.
 • De bouwhoogte onder de straalpaden van telefonie en dergelijke is beperkt.

Ondergrondse kabels en leidingen

 • Ondergrondse kabels en leidingen hebben een veiligheidszone. Deze is afhankelijk van de aard van de leiding. In deze zones geldt een beperking van de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden.
 • De netbeheerders van ondergrondse kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en telecombedrijven, willen dat de kabels en leidingen zo veel mogelijk worden gelegd in openbare gronden. Huisaansluitingen zijn hierop de enige uitzondering.

Bevoegdheid gemeente bij openbaar netwerk

 • Als de te leggen kabels en leidingen onderdeel vormt van een openbaar netwerk, dat wil zeggen dat iedereen toegang heeft tot het netwerk, dan moet de gemeente de kabels en leidingen gedogen. Het leggen van kabels en leidingen kan niet geweigerd worden. Wij moeten de werkzaamheden wel coördineren. Daarom is er toch een aanvraag- dan wel meldingsplicht.
 • Wij maken met de netbeheerder afspraken over de kosten van herstelwerkzaamheden aan bijvoorbeeld het straatwerk.
 • Wij kunnen de werkzaamheden stilleggen als in strijd met het instemmingsbesluit wordt gehandeld.

Bevoegdheid gemeente in andere gevallen

 • Als de te leggen kabel geen onderdeel vormt van een openbaar netwerk, is er voor de gemeente geen gedoogplicht. De medewerking van de gemeente is in dit geval niet verplicht en de gemeente kan (financiële) voorwaarden aan haar medewerking stellen.

Bevoegdheid particulieren

 • Als de netbeheerder werkzaamheden wil uitvoeren in uw eigen grond, moet de netbeheerder hier met u (financiële) afspraken over maken, bijvoorbeeld over de kosten van herstelwerkzaamheden.

Informatie voor netbeheerders

Bovengrondse leidingen

 •  Voor de plaatsing van bovengrondse infrastructurele werken is veelal een omgevingsvergunning vereist.

Ondergrondse leidingen

 • De aanleg van ondergrondse werken in openbaren gronden moet u aanvragen, dan wel bij ons melden. Hieronder staat hoe u dit moet doen en welke informatie u moet bijvoegen.
 • Aanvraagformulier instemmingsbesluit (Pdf, 56kB) (werkzaamheden >25 meter)
 • Melding minder ingrijpende werkzaamheden (werkzaamheden <25 meter) en/of spoedeisende kabel- en leidingwerkzaamheden.
 • Melding doen via het digitale registratiesysteem MOOR. Ook de melding vóór aanvang van de werkzaamheden en gereedmelding van de werkzaamheden moet gebeuren via het registratiesysteem MOOR.
 • Afhankelijk van het bestemmingsplan kan het ook zijn dat voor de aanleg van ondergrondse leidingen een omgevingsvergunning onderdeel werk en werk uitvoeren.

Kosten

 • Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit heffen wij leges.
 • Ook voor overleg tussen de gemeente, de netbeheerder en andere beheerders van openbare grond heffen wij leges.
 • Daarnaast heffen wij leges voor coördinatiekosten.
 • De hoogte van bovenstaande leges staat in de Tarieventabel leges 2022 behorende bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2021.