Financiële regeling voor een monument aanvragen

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Beschrijving

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of restaureren van een monument. Heeft u een gemeentelijk monument? Dan kunt u een Cultuurfonds-hypotheek aanvragen. Dit is een lening met een lage rente. De lening gebruikt u voor restauratie. Vraag de lening aan bij het Nationaal Restauratiefonds. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Bezit u een rijksmonument? Dan is het vaak wel mogelijk de onderhoudskosten voor uw monument af te trekken van de belasting. U kunt financiële ondersteuning krijgen via:

  • Een Restauratiefonds-hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt. 
  • Een subsidie via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan hierboven. Bijvoorbeeld molens en kloosters.

Wilt u een woonhuis dat een rijksmonument is energiebesparend restaureren? Dan kunt u een gecombineerde lening krijgen voor de restauratie en energiebesparende maatregelen. Die maatregelen kunt u dan tegelijk met de restauratie uitvoeren. De lening vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Wilt u een monument kopen of restaureren? Mogelijk kunt u een Monumenten-hypotheek aanvragen. Voor deze lening geldt een hoger rentepercentage dan voor de Restauratiefonds- of de Cultuurfonds-hypotheek. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument. De Monumenten-hypotheek vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Aanpak

Voor de procedure van de vergunning- en subsidieverlening is het van belang onderscheid te maken tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Rijksmonumenten zijn gebouwen of andere objecten die van nationaal belang zijn. Bijvoorbeeld door hun schoonheid of door de geschiedenis van het pand voor Nederland. Nederland telt bijna 62.000 rijksmonumenten. Het actuele aantal rijksmonumenten vindt u op erfgoedmonitor.cultureelerfgoed.nl. Woonhuizen vormen de grootste groep.

Voor werkzaamheden aan een rijksmonument is vaak een vergunning vereist om het karakter van het pand te waarborgen. Ook zijn er financiële regelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in de vorm van subsidie of een laagrentende lening.

Met subsidies wil het Rijk een goede zorg en behoud van cultureel erfgoed stimuleren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de uitvoering van rijkssubsidieregelingen. De verantwoordelijkheid spitst zich toe op circa 25.000 rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen en molens.

De Rijksdienst verstrekt namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee soorten subsidies:

  • Subsidieregeling instandhouding monumenten
  • Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

De Rijksdienst verleent geen restauratiesubsidies meer.

Instandhoudingssubsidie

Met verschillende subsidieregelingen heeft het Rijk in de periode 1995-2010 een restauratieachterstand bij het monumentenbestand teruggebracht van 40% naar 10%. Nu richt de instandhoudingssubsidie zich op het in goede staat houden van monumenten. Dankzij de subsidie is planmatig onderhoud mogelijk en worden dure en ingrijpende restauraties in de toekomst voorkomen.

Subsidieregeling herbestemming

Met de Subsidieregeling herbestemming bevordert de Rijksdienst een nieuw gebruik van bijvoorbeeld waardevolle kerken, fabrieken en scholen. De subsidie ondersteunt eigenaren, gemeenten en provincies financieel bij het zoeken naar nieuwe functies voor rijksmonumenten en het wind- en waterdicht maken van leegstaande panden.

Alle informatie over de regeling

Gemeentelijke monumenten

Sommige panden hebben een bijzondere betekenis voor een dorp of regio. In dat geval kan de gemeente het pand op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. De gemeente besluit zelf welke regelingen gelden voor deze panden. Een van de taken van de gemeente c.q. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is het beoordelen van omgevingsvergunningen en het verlenen van subsidie voor onderhoud van deze gebouwen.

U kunt uw verzoek om subsidie van het onderhoud altijd bij de gemeente indienen. De aanvraag voor onderhoudssubsidie moet elk jaar voor 1 februari worden ingediend. De onderhoudssubsidie wordt elk jaar opnieuw verleend en de onderhoudswerkzaamheden moeten ook in dat jaar worden uitgevoerd. De provincie geeft ook subsidie voor onderhoud van monumenten. De aanvraag hiervoor wordt geregeld door de gemeente. De uitbetaling van deze subsidie wordt ook door de gemeente geregeld. Voor het aanvragen van de subsidie kunt u de formulieren gebruiken.

Online aanvragen