kwijtschelding belastingen en heffingen

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Misschien komt u in aanmerkingen voor kwijtschelding.

Bent u een ZZP-er of heeft u een eigen bedrijf zonder personeel? Kijk dan bij kwijtschelding voor ondernemers.

Waarvoor kan ik kwijtschelding krijgen?

U kunt niet voor alle belastingen kwijtschelding krijgen. Voor de aanbiedingen van de containers of ondergrondse containers en voor hondenbelasting verlenen wij geen kwijtschelding meer. U kunt wel kwijtschelding krijgen voor:

  • onroerende-zaakbelastingen (OZB): tot 100% van het aanslagbedrag
  • afvalstoffenheffing: voor het vaste bedrag
  • rioolheffing: tot 100% van het aanslagbedrag

Kom ik voor kwijtschelding in aanmerking?

U kunt via 'Bereken uw recht' op een gemakkelijke manier berekenen of u recht heeft kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Ook kunt u hier zien of u voor meerdere vergoedingen (bijzondere bijstand, huurtoeslag, etc.) in aanmerking komt.

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van verschillende factoren. Deze factoren worden verderop uitgelegd.

  • Het inkomen (salaris, uitkeringen, pensioen, studiefinanciering, huurtoeslag, etc.)
  • De vaste uitgaven (huur, ziektekostenpremie met aftrek van zorgtoeslag en normpremie, etc.)
  • Het vermogen (bankrekeningen, auto, overwaarde van uw woning, levensverzekeringen, etc.)
  • Eventuele schulden aan de Rijksbelastingdienst.

Het inkomen

Voor aanvragen van 1 januari 2017 hanteren wij de onderstaande normbedragen:

Echtgenoten  
Beide partners 21 jaar en ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd € 1.403,98
Een partner AOW-gerechtigd en ander partner 21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd € 1.562,42
Beide partners AOW-gerechtigd € 1.573,04
   
Alleenstaande  
21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd € 982,79
AOW-gerechtigd € 1.145,26
   
Alleenstaande ouder  
21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd € 982,79
AOW-gerechtigd € 1.145,26

 

De vaste uitgaven

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2017 hanteren wij de onderstaande normbedragen:

Ziektekostenverzekering (bedrag dat u als normpremie van de ziektekostenverzekering moet aftrekken)  
Alleenstaande (ouder) € 39,00
Echtgenoten € 85,00
   
Overige van belang zijnde bedragen  
Maximumbedrag wat voor woonlasten wordt berekend € 710,68
Vast bedrag dat van de woonlasten moet worden afgetrokken:  
Eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens € 206,48
Eenpersoons-ouderenhuishouding € 204,66
Meerpersoons-houderenhuishouding € 202,85

 

Vermogen

Vermogen is bijvoorbeeld een bank- of girosaldo dat aanmerkelijk hoger is dan het voor u geldend normbedrag, een spaartegoed, de overwaarde van uw huis (het verschil tussen de waarde van uw eigen huis en de hypotheekschuld), de waarde van een auto, etc. Voor alle belastingschuldigen is er een vrijstelling van rechten op uitvaartpolissen. Het is niet mogelijk om een maximum bedrag te noemen voor het vermogen, dit verschilt namelijk per situatie en moet berekend worden.

Het bedrag dat mensen, die op 31 december 1999 65 jaar of ouder waren, extra buiten beschouwing mogen laten bedraagt € 2.269,00 per persoon.

Aanvraag van kwijtschelding

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen, kan het zijn dat u (na een door ons uitgevoerde toets) automatisch weer voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dit staat dan op uw aanslag vermeld. In alle andere gevallen kunt u zelf (opnieuw) kwijtschelding aanvragen. U moet het formulier volledig invullen, ondertekenen en alle stukken die van belang zijn meesturen. U moet kunnen bewijzen wat u invult. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over de hoogte van uw inkomen, het saldo van uw spaar- en lopende rekening, uw leningen, etc. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Kwijtscheldingsformulier

Hoe gaat het verder?

Als u het kwijtscheldingsverzoek (compleet!) heeft ingediend, krijgt u uitstel van betaling voor de belastingaanslag waarvoor u kwijtschelding vraagt. De gemeente streeft er naar om binnen vijf maanden na het ontvangen van uw kwijtscheldingsverzoek hier een beslissing over te nemen. U ontvangt bericht over de uitkomst van uw verzoek. Als u het niet eens bent met een afwijzende beslissing op uw kwijtscheldingsverzoek, kunt u administratief beroep instellen. U moet uw beroepschrift richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe. U moet dit administratief beroep binnen 10 dagen na de datum die op de beslissing staat indienen.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie