bomen kappen

Voor de meeste bomen hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen (voorheen kapvergunning). Alleen als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen die op de ‘Lijst van monumentale en waardevolle bomen’ staat dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Of uw boom op de lijst staat kunt u zien via de viewer. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.
Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Voorwaarden

Houtopstanden (bomen) vermeld op de bomenlijst worden in beginsel geweigerd tenzij er sprake is van ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals

 • Een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.
 • Een bezwaartermijn van 6 weken. Verlening van omgevingsvergunningen worden openbaar bekend gemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet te verlenen.

In geval de houtopstand onder werking van de wet natuurbescherming valt, moet het kappen worden gemeld bij LASER: de Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn

 • De natuurwaarde van de houtopstand.
 • De landschappelijke waarde van de houtopstand.
 • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
 • De beeldbepalende waarde van de houtopstand.
 • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
 • De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
   

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente de belangen bij handhaving van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt indien bijvoorbeeld de boom dreigt om te waaien.

Kosten

De kosten bedragen € 152,00. Zie Tarieventabel leges 2019 behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2019

Bijzonderheden

De eis van een omgevingsvergunning kan voortvloeien uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de Boswet of het bestemmingsplan.

Algemene Plaatselijke Verordening

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door de gemeenteraad een regeling opgenomen op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand zal meestal een boom zijn, maar kan ook een houtwal zijn. Een houtwal is bijvoorbeeld een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. De APV beoogt waardevolle houtopstanden te beschermen.

Niet in alle gemeenten zal de regeling voor het kappen van houtopstanden hetzelfde zijn. De bepalingen zullen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

  Wet natuurbescherming   

De wet natuurbescherming beoogt het Nederlandse bosareaal en de houtopstanden in stand te houden. In het kader van de wet natuurbescherming is daarom met name het herplanten van bomen van belang. Door herplanting blijft het bosgebied in stand. De wet natuurbescherming zondert bepaalde categorieën bomen uit van de gemeentelijke regelgeving, dit betreft o.a. wilgen en populieren langs landbouwgronden en wegen, bomen van bosbouwondernemingen, fruitbomen en windschermen langs boomgaarden. Op deze bomen is de APV dus niet van toepassing.

Bestemmingsplan

In bestemmingsplannen kunnen regelingen worden getroffen ter bescherming van houtopstanden. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is. Bestemmingsplannen worden echter steeds globaler opgesteld. Het treffen van een regeling voor de handhaving van een specifieke houtopstand past niet in het globale bestemmingsplan. Bovendien bestrijkt de regeling in de APV het gehele grondgebied van de gemeente. Bij een bestemmingsplan is dit vrijwel nooit het geval.

 

Wetten

Aanvraag

 • U kijkt of de te kappen boom staat op de 'lijst van monumentale en waardevolle bomen'. Deze lijst kunt u bekijken via de viewer. Mocht de te kappen boom niet voorkomen in de viewer dan heeft u geen omgevingsvergunning nodig.
 • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze digitaal aanvragen via www.omgevingsloket.nl. U heeft daarvoor wel uw Digid inlogcode nodig.
 • U krijgt schriftelijk of digitaal antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
 • Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk.
 • Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning meegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt).
 • Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken.
   

Procedure

Er kan sprake zijn van een reguliere of een uitgebreide voorbereidingsperiode (afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag). Voor de reguliere voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 8 weken (van aanvraagbevestiging tot bekendmaking van het besluit) en kan met 6 weken worden verlengd. Voor de uitgebreide voorbereidingsperiode geldt een doorlooptijd van 6 maanden met een mogelijke verlening van 6 weken. Het bevoegd gezag geeft vooraf aan welke van de twee periodetypen er sprake zal zijn.

Meenemen

Verklaring over

 1. De soort en het aantal te kappen bomen.
 2. De situering van de te kappen bomen.
 3. De reden voor het kapverzoek.

Alsmede een schriftelijke toestemming van de eigenaar, indien de eigenaar niet zelf de aanvraag doet.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Tips

Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunnen derden bezwaar tegen de eventuele vergunningverlening indienen. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

De gemeente kan over een lijst met waardevolle bomen beschikken. Controleer bij de gemeente eerst of de boom die u wilt kappen op deze lijst staat.

Subnavigatie