bijstand, uitkering

Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. Tevens wordt u geholpen met het vinden van een baan, zodat u daarmee weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft.

Voorwaarden

Waar moet u zijn?

U kunt bijstand en ondersteuning bij het zoeken van werk aanvragen bij het team Sociaal Domein.

Wanneer komt u in aanmerking voor bijstand?

U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende criteria:

 1. U kunt niet in uw eigen inkomen voorzien, u heeft geen werk.
 2. U bent momenteel niet in staat om te werken, bijvoorbeeld als gevolg van een handicap.
 3. U kunt op geen enkele andere inkomensregeling, bijvoorbeeld de Werkloosheidswet (WW), of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) een beroep doen.

 Overige criteria

Het recht op een uitkering is onlosmakelijk verbonden aan het recht op begeleiding bij re-integratie. De gemeente heeft een contract gesloten met een instantie die u verder helpt in uw re-integratieproces naar de arbeidsmarkt. Indien u opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig heeft, dan wordt dat voor u geregeld. U moet wel algemeen geaccepteerd werk aanvaarden. De baan die u krijgt aangeboden hoeft dus niet altijd passend te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan bent u verplicht om na uw eerste melding bij het UWV Werkbedrijf, werk of een opleiding te zoeken. Pas als u 4 weken gezocht hebt, kunt u een aanvraag indienen voor een uitkering. Heeft u onvoldoende gezocht, dan kan de zoektijd met 4 weken verlengd worden. Als blijkt dat u zich niet aan de verplichtingen houdt, kan uw uitkering gestopt worden of uw aanvraag afgewezen worden.

Houdt u er rekening mee dat de mate waarin u meewerkt aan uw re-integratietraject mede bepalend kan zijn voor (de hoogte van) uw bijstandsuitkering. Tevens kan de uitkering worden verlaagd of stopgezet indien:

 • agressief of anderszins onwenselijk wordt opgetreden
 • sprake is van fraude

U kunt de hoogte van de uitkeringen terug vinden op de site van de Rijksoverheid.

 Vrijwilligerswerk

Indien u vrijwilligerswerk verricht dan ontlast u dat niet van de verplichting mee te werken aan re-integratie in het arbeidsproces. Vrijwilligerswerk kan slechts dan worden gecombineerd met de re-integratie indien u hiermee zicht heeft of krijgt op een betaalde functie of het zoeken naar werk niet belemmerd wordt. 

Eigen vermogen

 1. Als u een bijstanduitkering wilt aanvragen, mag u niet meer dan een bepaald bedrag aan eigen vermogen hebben. De maximale hoogte van het eigen vermogen vindt u op de site van de Rijksoverheid.
 2. Is uw vermogen hoger dan moet u eerst op een verantwoorde manier dit geld gebruiken voor de kosten van levensonderhoud. Dit heet interen. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden ingeteerd.

Eigen woning

 1. Als u meer dan € 50.100,00 eigen vermogen in uw woning heeft, en/of uw bijstandsuitkering bedraagt naar verwachting meer dan het netto minimum loon als gevolg van de noodzakelijke hypotheeklasten, dan krijgt u een bijstanduitkering in de vorm van een lening.
 2. Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld omdat u werk heeft gevonden of verhuist, moet u de ontvangen bijstandsuitkering bruto terugbetalen. Dit gebeurt ook wanneer u de woning verkoopt.

Kosten

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Sociaal minimum

Het sociale minimum of de bijstandsnorm wordt een aantal keren per jaar vastgesteld aan de hand van de prijzen van goederen en diensten. De bijstandsuitkering kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat u probeert zo snel mogelijk weer zelf voldoende inkomen te verwerven. Dit wordt ook wel de arbeidsvoorwaarde genoemd.

Voorlopig besluit

Soms kan uw vermogen nog niet worden vastgesteld. Bij echtscheidingszaken bijvoorbeeld, wanneer de inboedel nog niet is verdeeld. Dan kunt u wel alvast bijstand krijgen. Na het vaststellen van het vermogen wordt gekeken of u de bijstand moet terugbetalen. Krijgt u op korte termijn vermogen, maar heeft u nu bijstand nodig, dan kunt u bijstand krijgen in de vorm van een lening.

Wetten

Aanvraag

1. De aanvraag voor bijstand (Participatiewet) dient u in zodra uw inkomen daalt of wegvalt.
2. De ingangsdatum van een bijstandsuitkering is in de meeste gevallen de datum van melding.
3. Aan de hand van de door u ingeleverde aanvraag- en inlichtingenformulieren en bewijsstukken wordt beoordeeld of u recht heeft op bijstand.
4. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand van de volgende afwegingen:

 • Behoort u tot de rechthebbenden?
 • Zijn er andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen)?
 • Is er werk voor u te vinden?
 • Is uw werkloosheid verwijtbaar?
 • Bij de berekening van de hoogte van de financiële ondersteuning spelen de noodzaak van de kosten, de financiële situatie van het gezin en uw eigen vermogen een rol.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 8 weken duren, gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

Meenemen

 1. Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner.
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofi-nummers) van u en eventueel uw partner.
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, met de benodigde originele bewijsstukken.
 5. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 6. Bewijzen van uw schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 7. Bankafschriften van de laatste 3 maanden van uw spaarrekeningen en uw lopende rekeningen, ook van uw eventuele partner en kinderen.
 8. Bewijzen van uw arbeidsverleden.
 9. Ontslagbewijzen (indien van toepassing).
 10. Bewijzen van de beëindiging van een vorige uitkering (indien van toepassing).
 11. Het echtscheidingsvonnis (indien van toepassing).
 12. Een huurcontract (indien van toepassing).

Indien u een eigen woning heeft dient het volgende ook te worden meegenomen:

 1. Koopakte.
 2. Hypotheekoverzicht met pro-resto stand.
 3. Polissen van afgesloten verzekeringen.

Uitvoeringsinstantie

Subnavigatie