Brandveilig gebruik van gebouwen

Een gebouw moet brandveilig zijn. Voor sommige gebouwen moet u een melding doen of vraagt u een vergunning aan. Dit doet u via Omgevingsloket online.

Beschrijving

Regels voor brandveilig gebruik van bouwwerken

Als u een gebouw of ander bouwwerk beheert of u bent van plan er een op te richten, moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw of bouwwerk brandveilig te gebruiken. De voorschriften waaraan voldaan moet worden zijn vastgelegd in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (verder Gebruiksbesluit). Het Gebruiksbesluit is op 1 november 2008 in werking getreden. Op de website van Rijksoverheid vindt u een checklist waarmee u kunt controleren of u aan het Gebruiksbesluit voldoet. Download de checklist en vul hem in. De gemeente of de brandweer gaat bij een controle dezelfde punten na. U voorkomt hiermee dus problemen achteraf.

Voorwaarden

Gebruiksvergunningplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders:

 • een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover daarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen;
 • een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken voor zover daarin dagverblijf zal worden verschaft aan:
 1. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
 2. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

In een bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de wet, kan worden afgeweken van het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde aantal personen.

Gebruiksmeldingplicht

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding:

 • een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in het Gebruiksbesluit artikel 1.4, eerste lid, toe te passen;
 • een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn;
 • een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een gebruiksvergunning is vereist.

Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van:

 1. een één- of meergezinswoning;
 2. een tunnel die uitsluitend dan wel mede bestemd is voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.

Aanpak

U kunt het landelijke formulier (Pdf, 377kB) voor gebruiksmeldingen en de aanvraag voor een gebruiksvergunning downloaden.

Kosten

De kosten voor de gebruiksvergunning zijn afhankelijk het aantal m² van het gebouw.

Het tarief bedraagt voor een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, paragraaf 1, van de brandbeveiligingsverordening Overbetuwe voor een inrichting:

 • met een gebruiksoppervlakte van 500 m2 : € 735,00
 • met een gebruiksoppervlakte tot 500 m2 tot 1.000 m2: € 1.230,00
 • met een gebruiksoppervlakte van 1.000 m2 en meer: € 1.720,00
 • Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 3.5.1: € 84,00

Termijn

Wij nemen binnen 26 weken een besluit. Deze termijn kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.