Bomen kappen

Voor de meeste bomen hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen (voorheen kapvergunning). Alleen als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen die op de 'Lijst van monumentale en waardevolle bomen’ staat dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Of uw boom op de lijst staat kunt u zien via de viewer. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom.

Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Vergunning om boom te kappen aanvragen

Voorwaarden

Houtopstanden (bomen) vermeld op de bomenlijst worden in beginsel geweigerd tenzij er sprake is van ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situaties.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals

 • Een herplantplicht. De gemeente kan tevens een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.
 • Een bezwaartermijn van 6 weken. Verlening van omgevingsvergunningen worden openbaar bekend gemaakt, zodat belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De gemeente kan dan alsnog besluiten de vergunning niet te verlenen.

In geval de houtopstand onder werking van de wet natuurbescherming valt, moet het kappen worden gemeld bij LASER: de Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn

 • De natuurwaarde van de houtopstand.
 • De landschappelijke waarde van de houtopstand.
 • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
 • De beeldbepalende waarde van de houtopstand.
 • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
 • De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente de belangen bij handhaving van de te kappen houtopstand moeten afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt indien bijvoorbeeld de boom dreigt om te waaien.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is door de gemeenteraad een regeling opgenomen op grond waarvan het verboden is houtopstanden te kappen. De houtopstand zal meestal een boom zijn, maar kan ook een houtwal zijn. Een houtwal is bijvoorbeeld een lint van struiken en bosjes. Heggen of hagen worden niet gezien als houtwal. Solitaire struiken en heesters worden niet gezien als boom omdat er geen stam gevormd wordt. Struiken en heesters vertakken zich direct boven de grond. De APV beoogt waardevolle houtopstanden te beschermen.

Niet in alle gemeenten zal de regeling voor het kappen van houtopstanden hetzelfde zijn. De bepalingen zullen worden toegespitst op de plaatselijke situatie.

Aanpak

Zo vraagt u een vergunning aan voor het kappen van een monumentale boom:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • hoe groot de boom is
  • waar de boom staat (adres)
  • waarom de boom gekapt moet worden
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Kosten

De kosten zijn € 161,00. 

Overlast van een gemeentelijke boom

Heeft u last van een gemeentelijke boom en wilt u dat deze gekapt wordt? Meld dit dan bij ons