alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

De aanvraag voor een vergunning geldt alleen voor horecabedrijven n slijterijen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een A-vergunning ten behoeve van een commercieel horecabedrijf (hotel, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, restaurant, slijterij) en een B-vergunning ten behoeve van een paracommercieel horecabedrijf (sportvereniging, buurthuis, clubhuis). Aan een B-vergunning worden aanvullende voorwaarden en beperkingen verbonden.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de A-vergunning en de B-vergunning zijn:

 • De leidinggevenden moeten de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt;
 • De leidinggevenden moeten beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne;
 • De leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;
 • De leidinggevenden mogen niet onder curatele staan dan wel uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn;
 • De inrichting moet voldoen aan de sociaal-hygiёnische eisen, zoals gesteld in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.
 •  

Aanvullende voorwaarden B-vergunning

De aanvullende voorwaarden voor de B-vergunning zijn:

 • Barvrijwilligers in kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd met betrekking tot verantwoord alcoholgebruik (IVA-instructie);
 • De vereniging of stichting dient een registratie bij te houden van de geïnstrueerde barvrijwilligers;
 • Op tijden dat er in kantines alcohol wordt geschonken moet aanwezig zijn: ofwel de leidinggevende, ofwel de geïnstrueerde barvrijwilliger;
 • In kantines moeten huisregels zijn opgesteld;
 • De vereniging of stichting stelt een bestuursreglement vast dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiёne op verantwoorde wijze geschiedt. In het reglement wordt vastgelegd welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiёne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten en de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement. 

Beperkende voorwaarden B-vergunning

Voor een B-vergunning worden aanvullende beperkingen opgelegd. Deze beperkingen staan opgenomen in de Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

 

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een A-vergunning bedragen € 229,00. De aanvraag van een B-vergunning is legesvrij.

De kosten voor wijziging van een A-vergunning bedragen € 76,00 voor het wijzigen van een lokaliteit of terras. De wijziging van een B-vergunning is legesvrij.

De kosten voor wijziging van een A-vergunning bedragen € 38,00 voor het wijzigen van het aanhangsel met leidinggevenden. De wijziging van een B-vergunning is legesvrij.

Toelichting kosten

De hoogte van de kosten voor de aanvraag van een A-vergunning is gebaseerd op artikel 3.1.1.1 van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening 2019.

De hoogte van de kosten voor wijziging van een A-vergunning voor het wijzigen van een lokaliteit of terras is gebaseerd op artikel 3.1.1.2 van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening 2019.

De hoogte van de kosten voor wijziging van een A-vergunning is gebaseerd op artikel 3.1.1.4 van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening 2019.

Bijzonderheden

Gerelateerde vergunningen

Als u een Drank- en Horecavergunning aanvraagt, is het mogelijk dat u ook andere vergunningen moet aanvragen:

 • Een exploitatievergunning is verplicht voor iedere openbare inrichting. Deze aanvraag moet u doen bij het Team Vergunningen en Handhaving.
 • Een terrasvergunning heeft u nodig als u een terras (gedeeltelijk) plaatst op gemeentegrond. Deze aanvraag moet u doen bij het Team Vergunningen en Handhaving. Een terras op eigen grond is vergunningsvrij.
 • Een omgevingsvergunning heeft u wellicht nodig als u het horecabedrijf intern/extern gaat verbouwen. Deze aanvraag moet u doen bij het Team Vergunningen en Handhaving.
 • Een gebruiksvergunning heeft u nodig in het kader van de brandveiligheid van het horecabedrijf. Deze aanvraag moet u doen bij het Team Vergunningen en Handhaving.
 • Een melding in het kader van Milieu moet u indienen als u de nieuwe eigenaar van het horecabedrijf bent geworden. Deze melding moet worden gedaan bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is bereikbaar via telefoonnummer 026-3771600 of de website www.odregioarnhem.nl.

Wetten

Aanvraag


Indienen nieuwe aanvraag

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een nieuwe vergunning aan te vragen als:

 • U als nieuwe ondernemer start;
 • De rechtsvorm van het horecabedrijf wijzigt.

U kunt de Drank- en Horecavergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning, model A  en de bijlage behorende bij model A of het aanvraagformulier Drank- en Horecavergunning, model B  en de bijlage behorende bij Model  B. Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren..

Indienen aanvraag gewijzigde vergunning

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een gewijzigde vergunning aan te vragen als:

 • Er nieuwe lokaliteiten waar alcoholhoudende drank wordt verkocht, wordt geschonken en/of wordt gedronken in de bestaande vergunning opgenomen dienen te worden;
 • Een terras in de vergunning wordt bijgeschreven of als de afmeting van het bestaande terras wijzigt.
 • Een nieuwe leidinggevende op de vergunning bijgeschreven dient te worden.

U kunt de Drank- en Horecavergunning aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het wijzigingsformulier Drank- en Horecavergunning en de bijlage behorende bij model A of de bijlage behorende bij Model B. Op het wijzigingsformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet aanleveren.

Termijn

De doorlooptijd van dit product bedraagt 8 weken. Deze periode kan met toepassing van de Algemene wet bestuursrecht worden verlengd.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Subnavigatie