alcohol schenken, ontheffing

Er mag alleen bedrijfsmatig alcohol worden geschonken in horecabedrijven die een Drank- en Horecavergunning hebben. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecabedrijf plaatsvindt (bijvoorbeeld evenementen, jubilea of recepties) kan het schenken van alcoholhoudende drank met een ontheffing worden toegestaan.

Voorwaarden

De ontheffing geldt alleen voor zwak-alcoholhoudende drank (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecabedrijven worden geschonken.

 

De ontheffing wordt alleen verleend als:

  • De verantwoordelijke persoon die alcoholhoudende drank schenkt minimaal 21 jaar is;
  • De verantwoordelijke persoon die alcoholhoudende drank schenkt van goed levensgedrag is;
  • De verantwoordelijke persoon in het bezit is van een Verklaring van Sociale Hygiëne;
  • Er sprake is van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen.

Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is verboden?

Kosten

De kosten voor deze ontheffing bedragen € 152,00

 

Toelichting kosten

De hoogte van de kosten is gebaseerd op artikel 3.1.1.3 van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Legesverordening 2019.

Bijzonderheden

 

De ontheffing wordt ingetrokken als:

  • De aan de gemeente verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig bekend waren geweest
  • Zich op het terrein waarvoor de ontheffing van kracht is feiten voordoen die een gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid
  • Niet aan de voorschriften wordt voldaan.

 

Wetten

Aanvraag

U kunt de ontheffing aanvragen bij de gemeente.

U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier drank- en horecavergunning, model C.

Op dit aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Tips

 

 

 

Subnavigatie