Privacyverklaring gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe is onder ander verantwoordelijk voor jeugdzorg, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet, in behandeling nemen van vergunningaanvragen en toezicht houden op het milieu. Door de aard van deze wettelijke en publieke taken verwerkt de gemeente persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Uw persoonsgegevens worden alleen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Uiteraard houdt de gemeente bij de verwerking van uw persoonsgegevens zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 volledig van kracht is.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens

Waarvoor o.m. verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Voor het uitgeven van officiële documenten, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs.
 • Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de Jeugdwet.
 • Voor het behandelen van vergunningaanvragen.
 • Voor de handhaving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de bovenstaande taken goed uit te voeren, verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia van uzelf en eventuele partners en kinderen, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Opleidingsgegevens bijvoorbeeld diplomagegevens.
 • Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer.
 • Identificerende gegevens zoals het burgerservicenummer.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van bepaalde diensten en/of omdat u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. Deze bijzondere gegevens zijn door de wetgever extra beschermd.
Volgens artikel 9 van de AVG kunnen in zulke gevallen onder meer de volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Lidmaatschap van een vakbond
 • Ras of etnische afkomst

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens geeft u zelf aan ons door als u een aanvraag indient. Daarnaast ontvangen wij uw persoonsgegevens van andere instanties. Het hangt af van de taak die de gemeente uitvoert om welke gegevens het gaat. Voor het ontvangen van deze persoonsgegevens is altijd een wettelijke grondslag aanwezig.

Op welke gronden mogen wij uw gegevens verwerken?

De gemeente Overbetuwe verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een grondslag voor hebben. Deze grondslagen zijn vastgelegd in de AVG. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als wij voldoen aan één van deze grondslagen:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor uitoefening van openbaar gezag.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Er is toestemming van de betrokken persoon.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gemeente Overbetuwe bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van de wettelijke verplichtingen.
Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij volgen in dezen de wettelijke bewaartermijnen zoals door de Rijksoverheid bekend gemaakt.

Delen met derden

De gemeente Overbetuwe verstrekt uw gegevens niet uit eigen beweging aan derden.
Wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties met uw toestemming of als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een uitspraak van de rechter. Met de organisatie die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Overbetuwe blijft namelijk primair verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

De website van de gemeente Overbetuwe kan links/verwijzingen naar websites van derden bevatten. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de juiste naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie

De gemeente Overbetuwe geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) tenzij voorafgaand aan doorgifte adequate beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen.

Uw rechten

Op het moment dat de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, wordt u geïnformeerd voor welke doeleinden dit gebeurt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke rechten. Zo heeft u, onder bepaalde voorwaarden, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking en het recht op verzet (bezwaar). Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen zich te identificeren.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

Naast technische beveiligingsmaatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles op computersystemen geldt voor onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Bij het bepalen van de maatregelen wordt steeds gekeken naar de huidige stand van de techniek en wordt de beveiliging daarop aangepast. Het toezicht op de verwerking en de beveiliging ervan ligt bij de gemeentelijke functionaris voor de gegevensbescherming (de FG).

Melden van (beveiligings-)incidenten, dataleken

De gemeente Overbetuwe neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid dat steeds aan de stand van de techniek wordt aangepast.

Mocht onverhoopt blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens of we hebben hier een vermoeden van dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zullen wij direct alle maatregelen ter beveiliging uitvoeren. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijke ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De gemeente heeft een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Cookies

De gemeente gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met de gemeente Overbetuwe. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en het bijbehorend privacyreglement.
De gemeente houdt ook een (verplicht) overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente bij.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de gemeente Overbetuwe te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande mededeling. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van rechtspraak of wijzigingen van rijksoverheidswege.